:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 1 ตำบล บ้านยาง

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน : ชุมชนบ้านเมืองเก่า

 

 ชื่อ :  นายสุรพงษ์  สมบัติหลาย
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 8778081
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 869120
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเมืองเก่า
ตำบล  บ้านยาง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร             12         คน
 ข้าราชการครู       10          คน
 พนักงานราชการ     
1        คน
 ครูอัตราจ้าง           
1        คน
 นักเรียนทั้งหมด    155    คน : ก่อนประถม    13     คน 
 ประถม 
  142     คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมการอ่าน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      40       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน : เกษตรศิลปวิทยา

 ชื่อ :  นายประกาศิต   พิศวงปราการ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   087 - 8737718
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 869108
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -  
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านยาง
 ตำบล  บ้านยาง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              17         คน
 ข้าราชการครู        15         คน
 พนักงานราชการ     
        คน
 ครูอัตราจ้าง           
        คน
 นักเรียนทั้งหมด   269      คน : ก่อนประถม    30  คน 
 ประถม  166
   คน ม.ต้น  73   คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษLD
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     28        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองแต้

 ชื่อ :  นายธนาวุฒิ  นุชพิเรนทร์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870360
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน หนองแต้
 ตำบล  บ้านยาง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               3        คน
 ข้าราชการครู          3       คน
 พนักงานราชการ       
-      คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด    71       คน : ก่อนประถม   9     คน 
 ประถม  
62 คน ม.ต้น   - คน ม.ปลาย   -       คน
 โครงการดีเด่น :    -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     6        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านท่าขามไร่เดื่อ

 ชื่อ :  นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   082 - 8734041
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 823229
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านท่าขาม
 ตำบล  บ้านยาง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               8       คน
 ข้าราชการครู         8       คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   122      คน : ก่อนประถม  4   คน 
 ประถม  
118    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย    -    คน
 โครงการดีเด่น :อนามัยโรงเรียน และโครงการวิถีพุทธ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     10        เครื่อง


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2