:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 2 ตำบล กุดเลาะ

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านขามป้อม

 ชื่อ :  นายประมล โคตรทอง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
081-0666643
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    044 - 896993
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :            -
 e - mail ผู้อำนวยการ :         -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านขามป้อม
 ตำบล  กุดเลาะ    อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               9        คน
 ข้าราชการครู         8        คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
1       คน
 นักเรียนทั้งหมด  115      คน : ก่อนประถม  35     คน 
 ประถม  
80   คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย -      คน
 โครงการดีเด่น : เศรษฐกิจพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์       13      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)

 ชื่อ :  นายวิจิตร    นารอง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  093 - 3218762
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 823231
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านกุดเลาะ
 ตำบล  กุดเลาะ    อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               10        คน
 ข้าราชการครู           9        คน
 พนักงานราชการ       
1        คน
 ครูอัตราจ้าง              
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  143       คน : ก่อนประถม   32   คน 
 ประถม 
111    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -     คน
 โครงการดีเด่น :  -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์         17     เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ศาลาสามัคคี

 ชื่อ :   นายสุพล   แควภูเขียว
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  085 - 0102098
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านศาลาสามัคคี
 ตำบล  กุดเลาะ    อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              9         คน
 ข้าราชการครู         9        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  148      คน : ก่อนประถม   35    คน 
 ประถม 
 113    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น : พัฒนาวิถีไทย วิถีพุทธ สู่ความรู้และ
                       มาตรฐานการศึกษา

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    13         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านระหัด

 ชื่อ :  นายพิสัย   ทุมสิทธิ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 6963448
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870365
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านระหัด
ตำบล  กุดเลาะ    อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               4        คน
 ข้าราชการครู         4        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   70     คน : ก่อนประถม  13      คน 
 ประถม  
57   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น : ชุมชนสัมพันธ์สานสายใยครู-ศิษย์
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      6       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนตุ่น

 ชื่อ :  นางนิ่มนวล   ทุมสิทธิ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   086 - 2583623
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870443
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   - 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนตุ่น
 ตำบล  กุดเลาะ    อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120 
 บุคลากร            3           คน
 ข้าราชการครู      2          คน
 พนักงานราชการ   1          คน
 ครูอัตราจ้าง         -          คน

 นักเรียนทั้งหมด  44  คน : ก่อนประถม    9      คน 
 ประถม  
35     คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :   -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์       8      เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2