:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 3  ตำบล โนนทอง

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนเขวา
 ชื่อ :  นายฉลาด อาจสนาม 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
093-4638015
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   089 - 7160992
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนเขวา
 ตำบล  โนนทอง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              9         คน
 ข้าราชการครู        9         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  146      คน : ก่อนประถม   23   คน 
 ประถม  
123   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -     คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     8        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนหนองไฮ
   ชื่อ :   
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :     -
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 870179
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนหนองไฮ
 ตำบล  โนนทอง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              1         คน
 ข้าราชการครู        1        คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  30      คน : ก่อนประถม    -      คน 
 ประถม  
30    คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย   -       คน
 โครงการดีเด่น :    -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   7          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
 ชื่อ :  นายประจวบ  ใสดี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
086-2479879
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 893792
  ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :     -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านบุ่งสิบสี่
  ตำบล  โนนทอง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร          14             คน
 ข้าราชการครู     12            คน
 พนักงานราชการ   
2          คน
 ครูอัตราจ้าง          
2         คน
 นักเรียนทั้งหมด  165     คน : ก่อนประถม   11    คน 
 ประถม  
74   คน ม.ต้น  80   คน ม.ปลาย   - คน
 โครงการดีเด่น :    -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      16       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านกลาง

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 8803853
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870108
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านกลาง
  ตำบล  โนนทอง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               3        คน
 ข้าราชการครู         3        คน
 พนักงานราชการ     -        คน
 ครูอัตราจ้าง           -        คน

 นักเรียนทั้งหมด   46      คน : ก่อนประถม  9   คน 
 ประถม   37  คน 
ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย    -    คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านแก้งตาดไซ

 ชื่อ :  นายดุสิต   พูนชัยภูมิ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :    091 - 0458320
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 870425
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านแก้งตาดไซ
  ตำบล  โนนทอง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120 
 บุคลากร               5        คน
 ข้าราชการครู         5        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  69     คน : ก่อนประถม   12     คน 
 ประถม  
57   คน ม.ต้น -    คน ม.ปลาย  -     คน
 โครงการดีเด่น : ปลูกผักเลี้ยงปลาในกระชังปลอดสารพิษ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   7          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนทอง

 ชื่อ :  นายวารศาสตร์ ขุนโนนเขวา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
087-2244643
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870177
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนทอง
 ตำบล  โนนทอง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               5        คน
 ข้าราชการครู         5       คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   89     คน : ก่อนประถม   -     คน 
 ประถม  
89   คน ม.ต้น   -   คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : โครงการสภานักเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      6       เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2