:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 4 ตำบล บ้านเป้า

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)

 ชื่อ :  นายเสน่ห์ เหล่าเสนา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
083-9666817
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 866115
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเป้า
 ตำบล  บ้านเป้า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120 
 บุคลากร              20         คน
 ข้าราชการครู        20         คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  386    คน : ก่อนประถม   43    คน 
 ประถม  
343    คน ม.ต้น -    คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น : กีฬาต้านยาเสพติด
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     16        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหญ้านาง สาขา โนนสังข์
   ชื่อ :
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล  บ้านเป้า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร                      คน
 ข้าราชการครู                คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  -   คน : ก่อนประถม   -   คน 
 ประถม   
-    คน ม.ต้น   -    คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 
 ชื่อ :  นายอนันต์ คชสาร   
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
087-2433234
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-866143
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล  บ้านเป้า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              14         คน
 ข้าราชการครู         14        คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  242   คน : ก่อนประถม   21    คน 
 ประถม  
221     คน ม.ต้น   -   คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนชาด

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870444
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนชาด
 ตำบล  บ้านเป้า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร             2          คน
 ข้าราชการครู        2         คน
 พนักงานราชการ   -          คน
 ครูอัตราจ้าง          -         คน

 นักเรียนทั้งหมด  26       คน : ก่อนประถม    2    คน 
 ประถม  
24   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -     คน
 โครงการดีเด่น :ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     11        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านพรมห้วยข่าวิทยา

 ชื่อ :  นายเชาวรักษ์ ดวงกาง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
087-3798931
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 870361
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหัวยข่า
 ตำบล  บ้านเป้า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               7        คน
 ข้าราชการครู         6        คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
1       คน
 นักเรียนทั้งหมด  77       คน : ก่อนประถม    8   คน 
 ประถม  
69  คน ม.ต้น   -   คน ม.ปลาย   -      คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    3         เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2