:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 5  ตำบล หนองโพนงาม

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองโพนงาม
 ชื่อ :  นายคนอง  สวัสดิรักษ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   
087-2575439
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 129055
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองโพนงาม
 ตำบล หนองโพนงาม  อำเภอ เกษตรสวมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               8          คน
 ข้าราชการครู         7         คน
 พนักงานราชการ     
1        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   70    คน : ก่อนประถม   20   คน 
 ประถม  
50    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     17        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองไผ่

 ชื่อ :  ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์ 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
091-8635405
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   -  044-823339
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองไผ่
 ตำบล หนองโพนงาม  อำเภอ เกษตรสวมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               15        คน
 ข้าราชการครู         13        คน
 พนักงานราชการ      
       คน
 ครูอัตราจ้าง            
       คน
 นักเรียนทั้งหมด  246     คน : ก่อนประถม   23   คน 
 ประถม  
133   คน ม.ต้น  151   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      15       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)
 ชื่อ : นายไพฑูรย์  หงษ์บินมา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 089-5776798
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 870211
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
  ตำบล หนองโพนงาม อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร       5              คน
 ข้าราชการครู      5         คน
 พนักงานราชการ    
-       คน
 ครูอัตราจ้าง        
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด   85     คน : ก่อนประถม    24    คน 
 ประถม   
61   คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย      คน
 โครงการดีเด่น :  ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     7        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านสารจอด

 ชื่อ :  นายอนุชิต ฦๅกำลัง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
087 - 2313703
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านสารจอดใหม่
 ตำบล หนองโพนงาม  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               9        คน
 ข้าราชการครู         9        คน
 พนักงานราชการ       
-        คน
 ครูอัตราจ้าง            
 -        คน
 นักเรียนทั้งหมด  151    คน : ก่อนประถม   27  คน 
 ประถม  
124    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น : การจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชนสารจอดคัพ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     12       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านสารจอดเก่า
 ชื่อ :  นางสุระณี สีพิมพ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
091-0533315
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 เลขที่ - ตำบล      อำเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               8        คน
 ข้าราชการครู         8        คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   122   คน : ก่อนประถม    16     คน 
 ประถม   
106    คน ม.ต้น   -   คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านวังม่วง

 

 ชื่อ :  นายวิชัย เรือนมงคล
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
081-7253681
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 893877
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านวังม่วง
  ตำบล หนองโพนงาม  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              23         คน
 ข้าราชการครู        20         คน
 พนักงานราชการ      
3        คน
 ครูอัตราจ้าง            
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  436    คน : ก่อนประถม    54  คน 
 ประถม  
178  คน ม.ต้น  204  คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :ธนาคารขยะ,โรงเรียนสีขาว
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    10         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโคกสง่า
 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  085 - 
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 847125
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโคกสง่า
  ตำบล หนองโพนงาม  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              5         คน
 ข้าราชการครู        5         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   100   คน : ก่อนประถม  23   คน 
 ประถม  7
7   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :    -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      13       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านทิกแล้ง

 ชื่อ :   
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 893995
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านทิกแล้ง
 ตำบล หนองโพนงาม  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร            9             คน
 ข้าราชการครู      8             คน
 พนักงานราชการ    1        คน
 ครูอัตราจ้าง      -             คน

 นักเรียนทั้งหมด  80   คน : ก่อนประถม    14  คน 
 ประถม  6
 คน ม.ต้น   -   คน ม.ปลาย    -  คน
 โครงการดีเด่น :  พัฒนาแหล่งเรียนรู้
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     12        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยสรรค์

 ชื่อ :
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
ตำบล หนองโพนงาม  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร                       คน
 ข้าราชการครู                 คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  54   คน : ก่อนประถม   9   คน 
 ประถม   
45    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  - คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดอนหัน
 ชื่อ :
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870143
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดอนหัน
ตำบล หนองโพนงาม  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               3       คน
 ข้าราชการครู         3       คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด   38     คน : ก่อนประถม   7     คน 
 ประถม   
31    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :        -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     4        เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2