:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 6 ตำบล บ้านหัน

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ชุมชนบ้านหัน
 ชื่อ :  นายปรีชา ทัศน์ละไม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
085-7778031
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870543
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหัน
 ตำบล  บ้านหัน     อำเภอ กษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร            7           คน
 ข้าราชการครู      7           คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  96   คน : ก่อนประถม    -     คน 
 ประถม  
96     คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    7         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดอน - นกเอี้ยงเก่า
 ชื่อ :  นายชำนาญ  งามศักดิ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
091-6604670
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870423
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดอนมะค่าง
 ตำบล  บ้านหัน     อำเภอ กษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               9        คน
 ข้าราชการครู         9        คน
 พนักงานราชการ       
-        คน
 ครูอัตราจ้าง             
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   139   คน : ก่อนประถม   31   คน 
 ประถม  
108     คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      33       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง

 ชื่อ :  นายสุรเศรษฐ์  ชีวยะพันธ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   081 - 9979463
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 822750
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหัน
 ตำบล  บ้านหัน     อำเภอ กษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร             16          คน
 ข้าราชการครู       16          คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  300   คน : ก่อนประถม    48    คน 
 ประถม  
186    คน ม.ต้น  66   คน ม.ปลาย    -    คน
 โครงการดีเด่น : เรียนรู้งานอาชีพอยู่อย่างเพียงพอคู่
                       คุณธรรม

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      20       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)

 ชื่อ :  นายโชคชัย  ศรีทอง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  084 -3025851
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 025393
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  chokchai  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาไฮ
 ตำบล  บ้านหัน     อำเภอ กษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร            10           คน
 ข้าราชการครู       10          คน
 พนักงานราชการ    
-           คน
 ครูอัตราจ้าง          
-           คน
 นักเรียนทั้งหมด  172    คน : ก่อนประถม    18   คน 
 ประถม  
154  คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย   -     คน
 โครงการดีเด่น :จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    10         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน : บ้านตลาดอุดมวิทย์

 ชื่อ :   นายวิเวก   ศิลมั่น
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 9614114
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 863090
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านตลาดทราย
 เลขที่400 ตำบล บ้านหัน อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36120
 บุคลากร               8         คน
 ข้าราชการครู         7         คน
 พนักงานราชการ     
1          คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  128     คน : ก่อนประถม    16  คน 
 ประถม  
112   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย   -     คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     5        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  สาลิกาวิทยา
 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   081 - 
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870261
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนกเอี้ยงใหม่
 ตำบล  บ้านหัน     อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร          1             คน
 ข้าราชการครู    1             คน
 พนักงานราชการ 
-            คน
 ครูอัตราจ้าง       
-            คน
 นักเรียนทั้งหมด   7    คน : ก่อนประถม    -    คน 
 ประถม  
7     คน ม.ต้น -    คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :       -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์       2      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโสกคลอง

 ชื่อ : 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  080 - 
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870359
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล  บ้านหัน     อำเภอ กษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร            2           คน
 ข้าราชการครู       1          คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
1          คน
 นักเรียนทั้งหมด  14   คน : ก่อนประถม   -     คน 
 ประถม  
14   คน ม.ต้น   -  คน ม.ปลาย -  คน
 โครงการดีเด่น : เรียนร่วมโรงเรียนขนาดเล็ก
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     2        เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2