:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 7 ตำบล สระโพนทอง

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านพีพวย
 ชื่อ :  นายสำคัญ   วิชัยระหัด
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 8658997
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 822833
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านพีพ่วย
 ตำบล สระโพนทอง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              4         คน
 ข้าราชการครู         4        คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  74   คน : ก่อนประถม   18    คน 
 ประถม  
56     คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    7         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง)

 ชื่อ :  นายประสิทธิ์  ชาปัญญา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081 - 7184864
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870422
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านส้มกบ
ตำบล สระโพนทอง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร             17          คน
 ข้าราชการครู        15         คน
 พนักงานราชการ      
2       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด  219     คน : ก่อนประถม   16   คน 
 ประถม  
121   คน ม.ต้น  81    คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : พี่คู่บุญ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   23          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)

 ชื่อ :  นายกลม   บุุุุุพตา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   089 - 8461091
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 869484
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโพธิ์
 ตำบล สระโพนทอง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               9        คน
 ข้าราชการครู         9        คน
 พนักงานราชการ       
       คน
 ครูอัตราจ้าง             
       คน
 นักเรียนทั้งหมด   138      คน : ก่อนประถม  32   คน 
 ประถม  
 106   คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : เศรษฐกิจพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     6    เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านสระโพนทอง

 

 ชื่อ :  นายจรูบ   พามบาเด้าวเด
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 6269639
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870538
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :     -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านสระโพนทอง
 ตำบล สระโพนทอง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร             7           คน
 ข้าราชการครู        6         คน
 พนักงานราชการ    
1         คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   110   คน : ก่อนประถม   23   คน 
 ประถม   
87    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :  คนดีสระโพนทอง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์  10           เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  หนองคูวิทยาคม
   ชื่อ :   นางสาววิลาสินี  ชำนาญกุล
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :    087 - 2016353
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870514
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองคู
 ตำบล สระโพนทอง  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร                2       คน
 ข้าราชการครู          2       คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด  18     คน : ก่อนประถม    2     คน 
 ประถม  
16     คน ม.ต้น -     คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :   -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   2          เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2