:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 8 ตำบล  บ้านเดื่อ

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

 ชื่อ :  นายเหรียญชัย  พุธขุนทด
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 7182538
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 123074
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเดื่อ
 ตำบล บ้านเดื่อ   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร            20            คน
 ข้าราชการครู      20              คน
 พนักงานราชการ    
-            คน
 ครูอัตราจ้าง          
-            คน
 นักเรียนทั้งหมด  290    คน : ก่อนประถม   49     คน 
 ประถม  
195   คน ม.ต้น  64  คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : โรงเรียนวิถีพุทธ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     20        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองบัว

 ชื่อ :  นายเฉลิม  ขันทะสีมา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
081-0669155
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 822835
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองบัว
 ตำบล บ้านเดื่อ   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร          19             คน
 ข้าราชการครู    13             คน
 พนักงานราชการ   
5          คน
 ครูอัตราจ้าง         
1          คน
 นักเรียนทั้งหมด   368    คน : ก่อนประถม   72   คน 
 ประถม  
185   คน ม.ต้น  111  คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น : เด็กพิการเรียนร่วมเด็กปกติ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      15       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาสีดา

 ชื่อ :  นายเมืองมนต์  บำรุงเผ่า
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
090-3372327
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 822840
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านน้อยพัฒนา
 ตำบล บ้านเดื่อ   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร             10          คน
 ข้าราชการครู       10          คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด   173     คน : ก่อนประถม   37   คน 
 ประถม  
136    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น : โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     18        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา

 ชื่อ : นายบุญเกิด  ชาตัน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 7254881
 โทรศัพท์สถานศึกษา :     -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหลักแดน
 ตำบล บ้านเดื่อ   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               6        คน
 ข้าราชการครู         5        คน
 พนักงานราชการ      
1       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด   109   คน : ก่อนประถม    28  คน 
 ประถม  
81   คน ม.ต้น -    คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น : เยาวชนรักการอ่าน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     10        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหัวโสก

 ชื่อ :   นายสามารถ   เปล่งงูเหลือม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
089-9492318
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870253
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาหัวโสก
 ตำบล บ้านเดื่อ   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              7         คน
 ข้าราชการครู        7         คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   184      คน : ก่อนประถม  15  คน 
 ประถม  69
  คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น : ห้องน้ำสะอาดดีเด่น
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      15       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บึงมะนาววิทยา
 ชื่อ :  นายวิชัย สมคำศรี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
081-0722455
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870555
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านบึงมะนาวพัฒนา
 ตำบล บ้านเดื่อ   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              6         คน
 ข้าราชการครู         6        คน
 พนักงานราชการ      
       คน
 ครูอัตราจ้าง             
      คน
 นักเรียนทั้งหมด  105   คน : ก่อนประถม   28    คน 
 ประถม   
77  คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น : โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     25        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านจมื่น

 ชื่อ :  นายวิชิต   แสงจันทร์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   082 - 1591455
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870127
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านจมื่น
 ตำบล บ้านเดื่อ   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              3         คน
 ข้าราชการครู        3         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด   39   คน : ก่อนประถม  12      คน 
 ประถม   
27   คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย    คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    4         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  หนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
 ชื่อ :  นายปรีดา แต่งเมือง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
083-3732250
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 เลขที่ - ตำบล      อำเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               12        คน
 ข้าราชการครู         12       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   210    คน : ก่อนประถม   40    คน 
 ประถม  
130   คน ม.ต้น   40    คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2