: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 9   ตำบล บ้านบัว

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)

 ชื่อ :  นายสังเวียน ทองงาม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
081-9660149
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 896963
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านบัว
 ตำบล บ้านบัว   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              10         คน
 ข้าราชการครู          9         คน
 พนักงานราชการ      
1       คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  168   คน : ก่อนประถม   34    คน 
 ประถม  
134   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น : โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ปี2551
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   45     เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี

 ชื่อ : 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  086 - 
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870362
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหามแห
  ตำบล บ้านบัว  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร             5          คน
 ข้าราชการครู       5          คน
 พนักงานราชการ  
-           คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด  50    คน : ก่อนประถม    3     คน 
 ประถม  
47   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย   -     คน
 โครงการดีเด่น :  ห้องสมุดของหนู
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      8       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนงิ้ว

 ชื่อ :  นายปรีชา   มุทาพร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  083 - 3851558
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870363
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนงิ้ว
 ตำบล บ้านบัว  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              3         คน
 ข้าราชการครู        2         คน
 พนักงานราชการ    
1         คน
 ครูอัตราจ้าง          
         คน
 นักเรียนทั้งหมด  47   คน : ก่อนประถม   11        คน 
 ประถม   
36    คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :  การนวดไทย
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์           เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านเขวา

 ชื่อ :  นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
089-8459148
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870117
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเขวา
 ตำบล บ้านบัว  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              7         คน
 ข้าราชการครู        6         คน
 พนักงานราชการ    
1         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด   70   คน : ก่อนประถม    18    คน 
 ประถม   
52    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : ศิลปะเพื่อชีวิต
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   14        เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2