: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 11  ตำบล หนองข่า

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)

 ชื่อ :  นายจำเริญ ขึ้นทันตา
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  088-3777565
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    044 - 822842
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองข่า
 ตำบล หนองข่า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              22         คน
 ข้าราชการครู        19         คน
 พนักงานราชการ      
       คน
 ครูอัตราจ้าง            
       คน
 นักเรียนทั้งหมด   225   คน : ก่อนประถม   10    คน 
 ประถม  
51   คน ม.ต้น  129  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :        -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     25        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านฉนวน

 ชื่อ :  นายตรีพินิจ  พินิจมนตรี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   083 -1265433
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 822841
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :      -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านฉนวน
 ตำบล หนองข่า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               6        คน
 ข้าราชการครู          6       คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด   102      คน : ก่อนประถม 25  คน 
 ประถม  
77   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย     คน
 โครงการดีเด่น :ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     5        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านท่าคร้อ
   ชื่อ :
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล หนองข่า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              9         คน
 ข้าราชการครู        9         คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  89     คน : ก่อนประถม    20   คน 
 ประถม  
69   คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย   -     คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโจดพิทยาคาร

 ชื่อ : นายสำคัญ วิชัยระหัด
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
089-8658997
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโจด
 ตำบล หนองข่า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120 
 บุคลากร                8       คน
 ข้าราชการครู          7       คน
 พนักงานราชการ      
1       คน
 ครูอัตราจ้าง             
-      คน
 นักเรียนทั้งหมด  135  คน : ก่อนประถม    21    คน 
 ประถม  
114   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย   -     คน
 โครงการดีเด่น :        -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      8       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองแดงกุดจิก

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  082 - 8734014
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870228
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองแดงกุดจิก
 ตำบล หนองข่า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร            4           คน
 ข้าราชการครู      4          คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด  65    คน : ก่อนประถม   13     คน 
 ประถม  
52    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      9       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาสมบูรณ์
 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 2493228
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870169
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาสมบูรณ์
 ตำบล หนองข่า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              4         คน
 ข้าราชการครู        4         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด    64    คน : ก่อนประถม    5   คน 
 ประถม   59
    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :  -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    4         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านห้วยยางดำ

 ชื่อ :  นายสินธุ์  ด้วงบุ้ง
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  083 - 4190808
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านห้วยยางดำ
 ตำบล หนองข่า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร                7        คน
 ข้าราชการครู           6      คน
 พนักงานราชการ       
1      คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   96      คน : ก่อนประถม  23  คน 
ประถม   73
    คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น :  เศรษฐกิจพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    10         เครื่อง
     


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2