:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 10 ตำบล  โนนกอก

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านเมืองกลางวิทยา

 ชื่อ : นายสังคม  เลิศขามป้อม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
081-9667157
 โทรศัพท์สถานศึกษา :      -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :        -
 e - mail ผู้อำนวยการ :     -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเมืองกลาง
  ตำบล โนนกอก   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร            11           คน
 ข้าราชการครู      11           คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  210   คน : ก่อนประถม    34    คน 
 ประถม   
176   คน ม.ต้น -    คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :     -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    15         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
ผอ มงคล

 

 ชื่อ :   ว่าที่ร้อยตรีมงคล  ศิลปะกอบ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 9663387
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 823846
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านสระ
  ตำบล โนนกอก   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร            11           คน
 ข้าราชการครู      10           คน
 พนักงานราชการ    
1         คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  258    คน : ก่อนประถม    35    คน 
 ประถม  22
3  คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น : โรงเรียนวิถีพุทธ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      16       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนเห็ดไคล

 

 ชื่อ :  นายเสมอ   ชินรัตน์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
098-0047817
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 822831
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :     -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนเห็ดไคล
  ตำบล โนนกอก   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              7         คน
 ข้าราชการครู         6        คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง           
1        คน
 นักเรียนทั้งหมด   75   คน : ก่อนประถม   7   คน 
 ประถม  
68   คน ม.ต้น   -    คน ม.ปลาย  - คน
 โครงการดีเด่น :ฝึกทักษะดนตรีนาฏศิลป์
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      8       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา

 ชื่อ :  นายสมสันต์  ฤๅชา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
089-8458912
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870216
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
 ตำบล โนนกอก   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               4        คน
 ข้าราชการครู         4        คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  47   คน : ก่อนประถม    -    คน 
 ประถม  
47    คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บุปผาราม

 ชื่อ :  นายวัชรินทร์  ทองคนทา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
081-2642684
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870364
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเปือย
  ตำบล โนนกอก   อำเภอ เกษตรสมบูรณ์   จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร             6          คน
 ข้าราชการครู       6          คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด   83   คน : ก่อนประถม   15   คน 
 ประถม  
68   คน ม.ต้น   -  คน ม.ปลาย    -     คน
 โครงการดีเด่น :ไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
                       พอเพียง
 
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   13       เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2