กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยกเลิกประกาศ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 35
ประกาศรับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 137
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เพื่อเลื่อนเละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 152
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง รายละเอียดดังแนบ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 126
ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนจัดการเรียนรวม เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 208
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนจัดการเรียนรวม และการจัดลำดับที่สอบสำภาษณ์และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 131
การจัดลำดับที่สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 820
ผังสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 399
กำหนดมาตรการปฏิบัติตนของผู้เข้าการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ประจำปี 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 620
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างเป้นลุกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโรงเรียนคืนครูให้นักเรียน ประจำปี 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 1107