กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง รายละเอียดดังแนบ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 40
ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนจัดการเรียนรวม เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 109
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนจัดการเรียนรวม และการจัดลำดับที่สอบสำภาษณ์และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 88
การจัดลำดับที่สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 711
ผังสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 362
กำหนดมาตรการปฏิบัติตนของผู้เข้าการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ประจำปี 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 586
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างเป้นลุกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโรงเรียนคืนครูให้นักเรียน ประจำปี 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 1071
แก้ไขประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง การรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 590
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 711
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 213