กลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบ ปร4 ปร5 และ ปร6 เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 463
ตารางการคำนวณค่า Factor f เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 408
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 915
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 1290
กลุ่มนโยบายและแผนประชุมจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 1083
โปรแกรมคำนวณ ปร.4 ปร.5 ปร.6 แบบใหม่ เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 6367
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตฯ ในส่วนผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 788
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตฯ ในส่วนผู้แทนองค์กรหรือสมาคม เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 535
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตฯ ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 467
ประชุมคณะกรรมการเขตฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อเลือกประธานกรรมการ เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 732