กลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบ ปร4 ปร5 และ ปร6 เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 340
ตารางการคำนวณค่า Factor f เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 286
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 777
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 1160
กลุ่มนโยบายและแผนประชุมจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 982
โปรแกรมคำนวณ ปร.4 ปร.5 ปร.6 แบบใหม่ เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 5263
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตฯ ในส่วนผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 762
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตฯ ในส่วนผู้แทนองค์กรหรือสมาคม เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 506
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตฯ ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 440
ประชุมคณะกรรมการเขตฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อเลือกประธานกรรมการ เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน ฮิต: 681