กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิธีการกรอกข้อมูลในระบบ EMES ภาคเรียนที่ 2 เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 44
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 51
การกรอกข้อมูล Nispa เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 86
คู่มือสถานศึกษาสีขาว เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 129
แผนพัฒนางานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 176
การบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบ Nispa และระบบ Catas system เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 149
ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 76
แบบติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 285
คู่มือดำเนินงานปี 2559 สถานศึกษาสีขาว เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 134
หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อชีวิต เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 176