กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การกรอกข้อมูล Nispa เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 35
คู่มือสถานศึกษาสีขาว เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 60
แผนพัฒนางานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 124
การบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบ Nispa และระบบ Catas system เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 74
ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 35
แบบติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 247
คู่มือดำเนินงานปี 2559 สถานศึกษาสีขาว เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 94
หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อชีวิต เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 135
คู่มือระบบดูแล เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 117
คู่มือเครือข่ายคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก นร. เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ฮิต: 103