หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 588
หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๒/๒๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ฮิต: 311
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ฮิต: 865
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ฮิต: 1216
หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ฮิต: 783
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ฮิต: 384
test voo เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมิลผล ฮิต: 611
ทดสอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน เขียนโดย Administrator_sam ฮิต: 956