หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบกระทรวงการคลังใหม่ ปี 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 30
หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดขจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ฮิต: 50
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ฮิต: 57
ระเบียบการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 777
หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๒/๒๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ฮิต: 353
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ฮิต: 1138
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ฮิต: 1371
หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ฮิต: 1000
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ฮิต: 419
test voo เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมิลผล ฮิต: 629