เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒ เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 509
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 647
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่จบตรงเอก เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 727
การนิเทศครูผู้สอนโดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 559
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 1959
โครงการ การพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนโดยใช้รูปแบบบริหารจัดการแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 463
โครงการ ผอ.ป.3 เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 680
หนังสือส่งเสริมการอ่าน นางอินทร์ตอง แสงสุทธิ ครูโรงเรียนบ้านโนนสาทร เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 833
บทคัดย่อ รายงานผลการอบรมและนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศน.สุเมธตา งามชัด เขียนโดย ศน.สุเมธตา งามชัด ฮิต: 684
การนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 844
การพัฒนาชุดนิเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 2 ฮิต: 1182
ผลการใช้ชุดการสอนโดยใช้ โปรแกรม GSP ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทาง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปรับอิทธิพลของสมรรถภาพทางสมองด้านมิติสั เขียนโดย ปรีชา ชาวเชียงตุง ฮิต: 1921
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด เขียนโดย Sanit Toamnat ฮิต: 1658
บทคัดย่อ รายงานการนิเทศครูผู้สอนโดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สพป.ชย.2 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามประเมิลผล ฮิต: 2266
นายสมเกียรติ ขวัญพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาไฮ ผลงานวิจัย เรื่อง ไส้เดือนแก้จน เขียนโดย Administrator_sam ฮิต: 1111


นายมนัส  เจียมภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2