ข่าวจาก สกสค.เขตพื้นที่การศึกษา
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


                     ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้มีการอนุมัติเป็นหลักการมอบอำนาจให้เลขาธิการคุรุสภาต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ให้แก่ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครสอบหรือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้มีมติให้ยกเลิกการมอบอำนาจให้เลขาธิการคุรุสภาอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กรณีที่มีความเร่งด่วนทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

                   ในการนี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ 20 ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547  โดยยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเลขาธิการคุรุสภาก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 180 วัน ทั้งนี้ หากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหมดอายุแล้ว แต่ยังประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 43 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งบทกำหนดโทษตามมาตรา 78 และมาตรา 79 ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ

                   อนึ่ง ผู้มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อเลขาธิการคุรุสภาได้ 3 วิธี ดังนี้

                   1. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานครหรือคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

                   2. ยื่นผ่านสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดโดย upload ข้อมูลผ่านโปรแกรม Ksp renew  ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

                   3. ส่งผ่านทางไปรษณีย์  ณ  ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

   หนังสือราชการ 

สำเนาประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ/ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คส.02. :: แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คส.02.10 :: แบบแสดงคุณสมบัติ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คส.02.20 :: แบบแสดงคุณสมบัติ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสภานศึกษา

คส.02.30 :: แบบแสดงคุณสมบัติ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

คส.02.40 :: แบบแสดงคุณสมบัติ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

บันทึกคำชี้แจงประกอบการพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

แผ่นพับการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าชม : 1483


ข่าวจาก สกสค.เขตพื้นที่การศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2556 11 / พ.ย. / 2556
      การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557 7 / พ.ย. / 2556
      ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2556 6 / พ.ย. / 2556
      การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 17 / ต.ค. / 2556
      การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู 16 / ต.ค. / 2556